• Document: INSTRUKCJA OBSŁUGI z Kartą Gwarancyjną
  • Size: 2.03 MB
  • Uploaded: 2019-07-19 13:10:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spawarka TIG AC/DC + MMA Model: DESTi205AC INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważna od: 20 kwietnia 2012 r. z Kartą Gwarancyjną SPIS TREŚCI: 1. Deklaracja Zgodności WE 9. Użytkowanie urządzenia 2. Przeznaczenie urządzenia 10. Bieżące czynności obsługowe 3. Ograniczenia użycia 11. Zasady doboru elektrod 4. Dane techniczne 12. Samodzielne usuwanie usterek 5. Bezpieczeństwo pracy 13. Informacje dodatkowe 6. Podłączenie do sieci 14. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu 7. Przygotowanie do pracy się zużytego sprzętu 8. Włączanie urządzenia 15. Karta Gwarancyjna Podczas pracy spawarką zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy uprzejmie o zapoznanie się z treścią Instrukcji Obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji. Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa spawarki. INSTRUKCJA ORYGINALNA Spawarka inwertorowa DESTi205AC strona: 1 1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (EC) DEDRA-EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że: Spawarka inwertorowa DESTi205AC Rok produkcij: 2012 do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE (EC): 2006/95/EC o zharmonizowaniu przepisów państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych zakresach napięcia (Low voltage) 2004/108/EC w sprawie zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (Electromagnetic compatibility) co potwierdzono certyfikatem nr ED/2009/20013C wydanym przez SGS Taiwan oraz wymagania zasadnicze w RP: Dz. U.2007 nr 155 poz. 1089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz. U.2007 nr 82 poz. 556 Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej Zastosowane normy zharmonizowane: EN 60974-1:2005; EN 60974-10:2007; EN 55011:2009; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008 11 Dyrektor Techniczny mgr inż Waldemar Łabudzki Pruszków 2012-04-20 Deklaracja zgodności WE (EC) traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana, lub jest użytkowana niezgodnie z Instrukcją Obsługi. Osoba upoważniona do sporządzania deklaracji zgodności: Kierownik działu technicznego i serwisu: Grzegorz Ratyński DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8 2. Przeznaczenie urządzenia Spawarka inwertorowa DESTi205AC jest produktem przeznaczonym do spawania elektrodą nietopliwą w oslonie gazów obojętmych (metoda TIG AC oraz TIG DC) z dodatkową funkcją spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda MMA) Spawarki inwertorowe są nowym rodzajem spawarek, generujących niezbędne wartości prądowe za pomocą układów elektronicznych. Cechują je niewielkie rozmiary, niska waga, odpowiednia sprawność, szeroki zakres zastosowania, bardzo dobre efekty spawania i znaczna mobilność transportowa. Nadaje się do wszelakiego rodzaju prac naprawczych. Spawarka model DESTi205AC przeznaczona jest do spawania TIG AC lub TIG DC. Spawarka posiada w pełni funkcjonalny panel sterujący, który intuicyjnie umożliwia nastawienie parametrów spawania. Spawarka przystosowana jest do zasilania o napięciu 230V ~ 50 Hz (jednofazowe). 3. Ograniczenia użycia Spawarka została zaprojektowana do pracy w obszarze przemysłowym. W warunkach gospodarstwa domowego użytkowanie spawarki możliwe jest tylko przy stosowaniu zgodnych z odpowiednimi normami, specjalnych zabezpieczeń, koniecznych do wyeliminowania oddziaływania pola elektromagnetycznego. Jednakże, pomimo zaprojektowania spawarki tak, aby emisja elektromagnetyczna była jak najmniejsza, spawarka może wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które może oddziaływać na pracę komputerów i urządzeń sterowanych komputerowo, urządzeń systemów bezpieczeństwa, sprzętu pomiarowego, sprzętu łączności radiowej, urządzeń sterowanych drogą radiową itp. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogło być służyć

Recently converted files (publicly available):