• Document: SÜREÇ ANALİZİ VE YÖNETİMİ
  • Size: 2.41 MB
  • Uploaded: 2019-07-17 11:26:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SÜREÇ ANALİZİ VE YÖNETİMİ 1 Bu derste; • Süreç kavramı, Süreç Yönetimi ayrıntılı bir şekilde tanımaya çalışacağız. Sonra süreç yönetimi uygulama modeli ele alınacaktır. Daha sonra Süreçlerin dokümantasyonu ve görsel olarak temsil edilme biçimleri ve akış şemalarını tanıyacağız. Son olarak ta süreç geliştirme konusu açıklanacaktır. SÜREÇ ANALİZİ VE YÖNETİMİ • Süreç analizlerinin ve iş tanımlarının yapılması günümüzde etkin bir yönetim için oldukça önemlidir. Değişik yönetim yaklaşımlarının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi süreç analizlerinin başarılı bir şekilde yapılmasına ve işlerin iyileştirilmesine bağlıdır. Sürekli iyileştirme için süreçlerin belirlenmesi ve tanımlarının gözden geçirilmesi gerekir. • İşletmelerin insan, makine, malzeme gibi girdilerinin değer katılarak müşteri isteklerini karşılayacak çıktılara dönüştürülmesi bir süreç olarak tanımlanırken, bu süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler ise süreç yönetimidir. • Zaman içerisinde her süreç, güncelliğinin sağlanması ve etkinliğinin artması için iyileştirme çalışmalarına tabi tutulmalıdır. Süreç Analizi ve Süreç Yönetimi • Süreç kavramı esasen sistem kavramı ile birebir çakışmaktadır. Bir işlemler dizisi olan süreç; sistem içindeki akış olarak ta tanımlanabilmektedir. Ve süreç tıpkı sistem gibi bir dönüşüm sağlar, yani girdilerden daha farklı çıktılar sağlar. Tüm bu tanımları birleştirdiğimizde süreci belli girdileri içeren ve belli çıktıları üreten katma değerli çabalarla karakterize edilen birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesi olarak tanımlayabiliriz. • Süreç, bir girdiyle başlayan yani iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde ve bu girdiye katma değer katılarak amaçlanan bir çıktı (ürün veya hizmet) üreten birbiriyle bağlantılı adımlar, işlemler dizisi olarak tanımlanmıştır. • Önceleri yalnızca imalatla ilgili süreç kontrolleri dikkate alınmaktaydı. Günümüzde ise her şirkette her gün yüzlerce süreç islenmektedir. Bunların çoğu tekrarlanan islerdir. Bu tekrarlanan süreçler tıpkı imalat süreçlerinde kullanılan yöntemlere benzer şekilde kontrol edilebilir. Kullanılan birçok sürecin en az imalat süreci kadar karmaşık olması, geçerliliği kanıtlanmış imalat kontrol geri besleme tekniklerinin işletmelerdeki bütün aktivitelere uygulanmasını sağlamıştır. Süreç Tanımı ve Niteliği: • Girdilerin, istenilen çıktılara dönüştürülmesi işlemlerinin tümüne süreç denir. Süreçte oluşan bu dönüşüm, girdilere değer katar ve sistemdeki alıcılar için daha etkili ve faydalı bir ürün meydana getirir. Diğer bir ifadeyle, süreç, yerine getirilmesi gereken bir görevin uygulanmasına yönelik, her aşaması farklı işlemleri içeren, birbirine bağlı işlemlerin, birbirinden etkilenir aşamalar halinde olan bir işlemler kümesidir. Girdi Süreç Çıktı Süreç Tanımı ve Niteliği: • Süreç kavramı esasen sistem kavramı ile birebir çakışmaktadır. Bir işlemler dizisi olan süreç; sistem içindeki akış olarak ta tanımlanabilmektedir. Ve süreç tıpkı sistem gibi bir dönüşüm sağlar, yani girdilerden daha farklı çıktılar sağlar. Tüm bu tanımları birleştirdiğimizde süreci belli girdileri içeren ve belli çıktıları üreten katma değerli çabalarla karakterize edilen birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesi olarak tanımlayabiliriz. • Süreç, bir girdiyle başlayan (iç veya dış müşteriden gelen bir talep, bilgi veya hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak amaçlanan bir çıktı (ürün veya hizmet) üreten birbiriyle bağlantılı işlemler dizisi olarak tanımlanır. GİRDİLER ÇIKTILAR SÜREÇ Süreç Tanımı ve Niteliği: • Süreç, girdilerin birbirine bağlı bir seri faaliyetlerle bir değer artışı elde etmek işlemidir. Süreci soluna girdiler, sağına artan değerler konulur. Bu değer, müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayacak ürün, hizmet veya bilgi şeklinde olabilir. İşletme yapılan her şey hemen hemen bir süreçler dizisidir. Ancak bu süreçlerin bazıları işin başarısı ile doğrudan ilgili kritik süreçlerdir. Bu süreçler çoğu kez fonksiyonlar arası alanda • İş güvenliği, sağlık yer alır. Aşağıda ve çevre yönetimi bunlardan bazıları verilmiştir. • Üretim • Tedarikçinin yönetimi • Mühendislik • Hammadde ve malze

Recently converted files (publicly available):