• Document: (Jeofizik MühendisliM MAGMATİK K PETROGRAFİ. Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN. Ders Sorumlusu
  • Size: 19.14 MB
  • Uploaded: 2019-07-18 12:26:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ (Jeofizik Mühendisliği Bölümü) MAGMATİK PETROGRAFİ Ders Sorumlusu Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN Mineral: Doğal olarak oluşan, katı, homojen, genellikle inorganik, oldukça düzenli atom dizilimine ve belirli bir kimyasal bileşime sahip olan maddelere mineral denir. Kayaç: Bir veya birden fazla tür mineralden, kayaç parçasından, organizma kalıntısından (fosil) veya bunlarının değişik oran ve kombinasyonlarda bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kendi içinde bir bütünlük gösteren, yer yuvarının katı kesimlerini oluşturan jeolojinin en temel birimidir Başka bir ifade ile, birden fazla mineralden oluşan, belli bir jeolojik bütünlüğü olan, katı, doğal maddelere kayaç denir. Petrografi: Petro- kayaç -graph; bilim Sözcük anlamı olarak kayaç bilimi olarak ifade edilen, konusu kayaçlar olan bir bilim dalıdır. Kayaçların, mineralojik bileşimlerini, yapısal ve dokusal özelliklerini inceleyen, kayaçları oluşum koşullarına / şekillerine, kimyasal ve mineralojik bileşimlerine ve yapı/doku ilişkilerine göre tanımlamaya ve adlandırmaya çalışan bir bilim dalıdır. Yani tanımsal’dır. Petroloji: Kayaçların oluşumları ile ilgili tüm sorunların açıklanması, çeşitli kayaç türlerinin zaman ve mekan bakımından birbirleri ile olan ilişkilerinin ortaya çıkarılması ise yorumsal bir bilim dalı olan petroloji’nin petroloji ödevidir. Petrojenez ise, kayaçların kökenini inceleyen bilim dalıdır. Petrografi Bölümünün Konuları  Magmatik Petrografi,  Metamorfik Petrografi,  Sedimanter petrografi  Laboratuar kısmında ise, ilgili kayaçların makro el örneklerinin petrografik tanımlaması YERKABUĞUNDA KAYAÇLAR  Magmatik kayaçlar - plütonik/intrüzif/sokulum/derinlik - volkanik/extrüzif/püskürük/yüzey - subvolkanik/subplütonikdamar/yarıderinlik  Metamorfik/başkalaşım kayaçlar  Sedimanter/tortul/tabakalı kayaçlar Kayaçların yerkabuğunda bulunuş oranları;  Hacım olarak; - Magmatik ve metamorfik kayaçlar % 95, - Sedimanter kayaçlar % 5,  Yeryüzünde kapladıkları alan olarak; - Magmatik ve metamorfik kayaçlar % 25, - Sedimanter kayaçlar % 75, Volkanlar ve volkanik kayaçlar Granit Magmatik derinlik kayaçları Kayaç Çevrimi (Rock Cycle) 1 = magma; 2 = crystallization (freezing of rock); 3 = igneous rocks; 4 = erosion; 5 = sedimentation; 6 = sediments & sedimentary rocks; 7 =metamorphism; 8 = metamorphic rocks; 9 = melting. GENEL KAYAÇ SINIFLAMASI I. MAGMATİK II. SEDİMANTER KAYAÇLAR III. METAMORFİK KAYAÇLAR KAYAÇLAR 1. Derinlik Kayaçları 1. Kırıntılı Sedimanter Kayaçlar 1. Yersel Metamorfik Kayaçlar (Plütonik kayaçlar, intrüzif (Yapısal-dokusal özellik, mineral kayaçlar) içeriği ve metamorfizma derecesine (tamamen kristalli - kristalin) göre adlanır) Yönlü doku gösteren kayaçlar 2. Yüzey Kayaçları Tane Epiklastik Proklasti Karbonatlı Yönlü doku göstermeyen kayaçlar (Volkanik kayaçlar, ekstrüzif boyu Sedimanter k Kırıntılı ve kayaçlar) (mm) Kayaçlar Sedimant Sedimanter Kurallı adlanan kayaçlar (Kristal, kristal + volkan er Kayaçlar Kuralsız adlanan kayaçlar camı, volkan camı) Kayaçlar > 64 Blok Lapilli 3. Yarı derinlik Kayaçları 2 – 64 Çakıltaşı / Aglomer Kalsirudit 2. Bölgesel Metamorfik Kayaçlar (Damar kayaçları) breş a (Yapısal-dokusal özellik, mineral (tamamen kristalli - kristalin) (Konglomera, içeriği ve meta

Recently converted files (publicly available):