• Document: SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar
  • Size: 1.88 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 15:25:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SIS Enanvändarlicens: Region Kronoberg, Landstingsservice / Beställd av Thomas Johansson, Kundnummer 114928-5, 2017-02-10 SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS Enanvändarlicens: Region Kronoberg, Landstingsservice / Beställd av Thomas Johansson, Kundnummer 114928-5, 2017-02-10 SIS Enanvändarlicens: Region Kronoberg, Landstingsservice / Beställd av Thomas Johansson, Kundnummer 114928-5, 2017-02-10 SIS HB 370 utgåva 3 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS Enanvändarlicens: Region Kronoberg, Landstingsservice / Beställd av Thomas Johansson, Kundnummer 114928-5, 2017-02-10 © 2014 SIS Förlag Handbok HB 370 är framtagen av SIS tekniska kommitté TK 329 Anestesi- och respiratorutrustning och ges ut av SIS Förlag. Texten i handboken är utarbetad av SIS-TK 329 AG 1 Medicinska gaser bestående av: Alexander de Hauke, Björn Löfqvist, Daniel Romppala, Denis Lodge, Gunnar Nilsson, Henrik de Hauke, Johan Arnfelt, Jonas Gustafsson, Nils-Erik Pettersson, Owe Björk, Torbjörn Svanberg, Vesa Ronkainen, och Joakim Falk, projektledare SIS SIS HB 370 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar Redaktör och layout: Ingela Hallonquist ISBN 978-91-7162-864-0 Tryckeri: Print Group sp. z o.o., Polen Denna publikation är tryckt på miljövänligt papper SIS Enanvändarlicens: Region Kronoberg, Landstingsservice / Beställd av Thomas Johansson, Kundnummer 114928-5, 2017-02-10 SÄKERHETSNORM FÖR MEDICINSKA GASANLÄGGNINGAR Sammanfattning Vårdgivaren skall säkerställa att det inom verksamheten finns en or- ganisation och rutiner för säker användning av försörjningssystem för medicinska gaser. SIS HB 370 ”Handbok för medicinska gasanläggningar” erbjuder omfattande riktlinjer och råd för utformning, installation, kontroll och drift av dessa system vid vårdenheten. För existerande anläggningar, som vårdgivare låtit tillverka i egen regi, utan avsikt att sätta dem på marknaden och för framtida sådana anläggningar gäller handboken SIS HB 370. Detta är tredje utgåvan av SIS HB 370 och denna relaterar till ak- tuella, vårdrelaterade standarder, myndighetskrav, historisk erfarenhet och aktuell, gällande praxis och är utformad för att vara ett verktyg för tillämpning inom vårdverksamheten. Under en mängd år har regelverk i SIS HB 370 ”Handbok för medi- cinska gasanläggningar” och föregångaren Spri råd 6.1 gällt som norm för medicinska gasanläggningar i Sverige. Detta har bidragit till att medicinska gasanläggningar i Sverige anses ha hög säkerhet och kva- litet. Sedan föregående utgåva av HB 370:2008, har en omarbetning av aktuella standarder och regelverk skett.. En stor del av texten har om- arbetats, emedan överensstämmelse med strukturen har eftersträvats. Tidigare gällande svensk och europeisk standard för medicinska gasan- läggningar, SS-EN 737-3 har inarbetats i den internationella standarden ISO 7396-1 till en ny, gemensam standard, ikraftsatt i Sverige som SS- EN ISO 7396-1 Medicinska gassystem – Del 1: Medicinska central- gasanläggningar. Denna standard gäller som norm för de medicinska gasanläggningar eller delar av en medicinsk gasanläggning, som en till- verkare offererar som en CE-märkt anläggning med totalentreprenad i konkurrens med andra europeiska tillverkare. Vissa rekommendationer som är högre ställda än i standarden SS- EN ISO 7396-1 har bibehållits, därför att de har tillämpats och visat sig ha fungerat väl under många år. Några delar av standa

Recently converted files (publicly available):