• Document: 2. Amblem çap 4A
  • Size: 669.87 KB
  • Uploaded: 2019-07-19 06:25:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1.1 Turkcell Logo Kullan›m› 1.1 Üç boyutlu amblemli logo TV, bas›n ilanlar›, föy, afifl, kampanya afifli, billboard, powerpoint sunum, tan›t›m A= T/2 eflyalar›, dönkart, P.O.P., stand, pull- up, fuar gibi d›fl iletiflime yönelik tüm alanlarda teknik flartlar elverdi¤i takdirde kullan›labilir. Amblem çap› 4A A birimi Turkcell logosunda yer alan harfi yüksekli¤inin yar›s›d›r. Üç boyutlu amblem ekte elektronik ortamda yüksek çözünürlükte CMYK tiff belgesi olarak mevcuttur. Üzerinde hiç bir de¤ifliklik yap›lamaz, rengi ve de¤erleri de¤ifltirilemez. Turkcell logosu ekteki CD’de elektronik ortamdaki hali ile kullan›lmal›d›r. Yeniden yarat›lamaz. Turkcell Kurumsal Kimlik Rehberi 1.1.1 Renkli Logo Güvenlik Alan› ve 1.1.1 Difli Kullan›m Turkcell logosu belirli bir zemin içinde kullan›lmas› durumunda güvenlik alan›nda belirtilen esaslara uygun olarak kullan›lmal›d›r. A A A A A birimi Turkcell logosunda yer alan A A A harfi yüksekli¤inin yar›s›d›r. Logonun güvenlik alan s›n›rlar›na A A A uzakl›¤› A kadar olmal›d›r. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Üç Boyutlu logo kullan›mlar›nda logo A A A toplam geniflli¤i 2 cm’den daha küçük kullan›lamaz. A A A A Turkcell logosu ekteki CD’de elektronik ortamdaki hali ile kullan›lmal›d›r. Yeniden yarat›lamaz. Turkcell Kurumsal Kimlik Rehberi 1.1.2 Amblem Kadrajl› Kullan›m 1.1.2 Amblem gerek görüldü¤ü yerlerde tasar›m›n sol alt köflesinde markan›n logo kullan›lmad›¤› alanlarda gücünü sürdürmesi için kadrajlanabilir. Bu kadraj belirtilen kurallara göre yap›lmal›d›r. Amblem çap›n›n 1/8’i kadar soldan, Amblem çap› 8X 2/8’

Recently converted files (publicly available):