• Document: KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE
  • Size: 2.6 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 06:22:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE 3. února – 28. března 2014 Přednášející: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 PROGRAM • Právní předpisy • Novinky v organizaci MZ • Informace k e-learningovým modulům • Pravidla pro zadávání • Maturita pro ţáky s PUP MZ • Přezkumná řízení • Personální infrastruktura • Portál s výsledky MZ a jednotlivá zkouška • Obsluha pracoviště DDT • Samoobsluţná aplikace • Praktická část Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Právní předpisy (1) Právní předpisy související s MZ • školský zákon (č. 561/2004 Sb.) • vyhláška ke školskému zákonu (č. 177/2009 Sb.) • vyhláška o některých dokladech o vzdělání (č. 223/2005 Sb.) • Poslední novela ŠZ a vyhlášky k ŠZ v částech týkajících se MZ proběhla v listopadu 2012. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Právní předpisy (2) Nejčastější dotazy • Před začátkem DT z MA mají ţáci 15 min. na výběr postupu řešení. • Nepovinné zkoušky SČ jsou hodnoceny stupněm: uspěl/neuspěl. • Ţák můţe být celkově hodnocen „prospěl s vyznamenáním“ i v případě, ţe konal opravnou zkoušku. • Cizinci* se na jeho ţádost:  prodluţuje doba konání ČJL: DT + 15 min., PP + 30 min.;  u PP je povoleno kromě překladového slovníku pouţít Slovník spisovné češtiny. Počty cizinců v MZ * Na území ČR pobývá nepřetrţitě po dobu kratší Rok Jaro Podzim neţ 2 roky před konáním MZ. 2011 205 66 Dle výkladu MŠMT se za cizince nepovaţuje ţák, 2012 151 58 který školu navštěvuje déle neţ 2 roky. 2013 125 28 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Právní předpisy (3) Závěrečné dokumenty Dokument Jaro Podzim Vysvědčení do 2 pracovních dnů od do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za třídu1) shromáždění výsledků za žáka1) Protokol SČ MZ do 15. června2) do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za žáka2) Výpis výsledků do 15. května do 10. září DT (ředitel předá následující den) (ředitel předá následující den) Záznam o hod. do začátku konání ÚZ SČ v příslušné do 13. září1) PP ČJL třídě1) Záznam o hod. do začátku konání ÚZ SČ v příslušné - do 10. září žákům, kteří konají PP CJ třídě1) pouze PP, DT a prakt. zkoušky PČ - ostatní do cca 15. září3),1) 1) Ředitel předá ţákům bez zbytečného odkladu, lhůta není stanovena. 2) Ředitel předá ţákům, lhůta není stanovena. 3) Dle vyhlášky č. 177/2009 Sb.: do 3 pracovních dnů od shromáţdění hodnocení všech PP ţáků příslušné třídy. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Novinky v organizaci MZ (1) Podrobné jednotné zkušební schéma • zpřehlednění průběhu zkoušek; • vyvarování se chyb v dodrţení časového limitu zkoušek. Obsahuje: • rozvrh písemných zkoušek konaných na daném zkušebním místě; • údaje o řediteli, ŠMK, zkušebním místě a schránce se ZD; • podrobný rozvrh pro kaţdou dílčí zkoušku a učebnu. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, www.cermat.cz, www.novamaturita.cz Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, tel.: +420 224 507 507 Novinky v organizaci MZ (2) Podrobné jednotné zkušební schéma (Zkušební místa – JZS nebo JZS PDF) • Časový rozvrh dle JZS (vč. času na úvodní administraci a výběr zadání PP ČJL/strategie řešení MA) je vţdy nutné dodrţet, zkoušku nelze zahájit dříve! • Zahájení

Recently converted files (publicly available):