• Document: Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji
  • Size: 388.05 KB
  • Uploaded: 2019-07-12 05:15:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gustaw Rakowski Zbigniew Kacprzyk Metoda Elementów Skończonych w mechanice konstrukcji Wydanie trzecie zmienione Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2016 Przedmowa do wydania trzeciego Kolejne wydanie1 książki ukazuje się po 10 latach od poprzedniego. W tym czasie wydano wiele prac naukowych poświęconych metodzie elementów skończonych. Wiele z nich dotyczy problematyki weryfikacji i walidacji obliczeń, opisu fizycznego materiału. Znacząca liczba prac jest poświęcona integracji środowiska komputerowego wspomagania projektowania i analizy metodą elementów skończonych. Z punktu widzenia inżyniera konstruktora metoda elementów skończonych ma dwie duże wady: w metodzie brakuje prostych i skutecznych narzędzi oceniających popraw- ność i wiarygodność obliczeń oraz systemy komputerowe MES są słabo zintegrowane z systemami komputerowego projektowania. Jeśli chodzi o pierwszą wadę to mimo dużej liczby prac teoretycznych ciągle nie ma rozwiązań umożliwiających łatwa implementację komputerową. Ciągle najważniejszym kryterium poprawności obliczeń złożonych analiz jest wiedza i umiejętności autora obli- czeń. Niewątpliwie kluczową nowością ostatnich lat jest analiza izogeometryczna. W anali- zie izogeometrycznej ujednolica się opis geometrii używany w systemach projektowania z opisem stosowanym w metodzie elementów skończonych. Analizie izogeometrycznej po- święcony jest nowy, 10 rozdział książki. Jeśli chodzi o zmiany w oprogramowaniu MES to obserwujemy dynamiczny rozwój automatyzacji obliczeń konstrukcji budowlanych. Od kilku lat promowana jest idea BIM (Building Information Modeling). W ujęciu BIM obiekt budowlany modelowany jest pre- cyzyjnie w przestrzeni trójwymiarowej. Na podstawie takiego modelu wykonuje się model obliczeniowy. Uwzględniając specyfikę modelowania konstrukcji budowlanych czynność tę można w dużym stopniu zautomatyzować. Z bieżącego wydaniu usunięto tabulogramy przykładów z komendami systemu FEAS/KAM. Wszystkie tabulogramy zostały umieszczone na stronie WWW książki: http://wektor.il.pw.edu.pl/∼zk/mes/2 . Zasadnicza część książki, dotycząca ogólnych idei MES, zachowuje nadal swą aktu- alność i nie została zmieniona. Zmianie uległy dodatki. Usunięto dodatek zawierają- cy wprowadzenie do systemu ABAQUS. Usunięty dodatek jest zamieszczony na stronie WWW poświęconej książce. Po zmianach książka przyjęła formę monografii z zakresu metody elementów skoń- czonych i stanowi kompendium wiedzy podstawowej niezbędnej w pracy inżyniera wy- korzystującego MES w obliczeniach czy też studenta studiującego metodę elementów skończonych. Zbigniew Kacprzyk Warszawa, listopad w 2015 roku 1 obecne wydanie książki w rzeczywistości jest czwartym: pierwsze wydanie ukazało się w 1993 roku, pierwsze poprawione - w styczniu 2005, drugie wydanie - w grudniu 2005 2 jeśli adres będzie nieosiągalny to drugim adresem jest http://www.feas.pl 11 Spis treści Przedmowa 7 Przedmowa do wydania drugiego 9 Przedmowa do wydania trzeciego 11 1 Wprowadzenie 13 1.1 Ogólna charakterystyka metod obliczeniowych . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2 Syntetyczny opis metody elementów skończonych (MES) . . . . . . . . . . 20 1.3 Wybrane przykłady zastosowań MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2 Technika MES na przykładzie analizy konstrukcji ramowych 32 2.1 Podatność i sztywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.2 Podstawowe równania pręta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.3 Element ramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.3.1 Algorytm wyznaczania macierzy sztywności elementu . . . . . . . 52 2.3.2 Podłoże typu Winklera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.3.3 Kondensacja statyczna i modyfikacja macierzy sztywności . . . . . 55 2.3.4 Wpływ obciążeń międzywęzłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 2.4 Globalna macierz sztywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.4.1 Transformacje w układach kartezjańskich . . . . . . . . . . . . . .

Recently converted files (publicly available):