• Document: Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA - B. Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent
  • Size: 1.56 MB
  • Uploaded: 2019-07-13 08:45:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Statens standardavtaler om konsulenttjenester SSA-B Bistandsavtalen Avtale om bistand fra Konsulent Anskaffelsesnummer: 94/2015 Rammeavtalenummer: RXXX Avtale om Avtale om konsulentbistand er inngått mellom: [Skriv her] _____________________________________________________ (heretter kalt Konsulenten) og [Skriv her] _____________________________________________________ (heretter kalt Kunden) Sted og dato: [Skriv sted og dato her] _____________________________________________________ [Kundens navn her] [Konsulentens navn] ____________________________ ______________________________ Kundens underskrift Konsulentens underskrift Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. Henvendelser Med mindre annet fremgår av bilag 3, skal alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Kunden Hos Konsulenten Navn: Navn: Stilling: Stilling: Telefon: Telefon: E-post: E-post: SSA-B – juli 2015 Side 2 av 13 Statens standardavtale om bistand fra konsulent - Bistandsavtalen Direktoratet for forvaltning og IKT, juli 2015 Innhold 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER ....................................................................................... 4 1.1 OMFANGET AV KONSULENTBISTANDEN ..................................................................................4 1.2 BILAG TIL AVTALEN ...............................................................................................................4 1.3 TOLKNING – RANGORDNING ...................................................................................................4 1.4 VARIGHET ..............................................................................................................................5 1.5 PARTENES REPRESENTANTER .................................................................................................5 1.6 NØKKELPERSONELL ...............................................................................................................5 2. ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING ....................................................................... 5 2.1 ENDRINGER AV YTELSEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN ............................................................5 2.2 MIDLERTIDIG STANSING AV BISTANDEN .................................................................................5 2.3 AVBESTILLING........................................................................................................................5 3. PARTENES PLIKTER ............................................................................................................... 6 3.1 KONSULENTENS PLIKTER ........................................................................................................6 3.2 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR ...................................................................................................6 3.3 KUNDENS PLIKTER .................................................................................................................7 3.4 MØTER ...................................................................................................................................7 3.5 RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON ...........................................7 3.6 TAUSHETSPLIKT .....................................................................................................................7 3.7 SKRIFTLIGHET ........................................................................................................................8 4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER..................................................................... 8 4.1 VEDERLAG .............................................................................................................................8 4.2 FAKTURERING ........................................................................................................................9 4.3 FORSINKELSESRENTE .............................................................................................................9 4.4 BETALINGSMISLIGHOLD .........................................................................................................9 4.5 PRISENDRING..........................................................................................................................9 5. OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT ........................................................................................ 10 6. MISLIGHOLD ......................................................................................

Recently converted files (publicly available):