• Document: Spelling op maat. Kopieerbladen 8. Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan. Eindredactie Marcia Schouten
  • Size: 3.02 MB
  • Uploaded: 2019-07-16 16:05:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Spelling op maat Kopieerbladen 8 Hoofdauteurs Ton van den Broek Gerard de Haan Eindredactie Marcia Schouten Auteurs Nynke Braaksma Bo Buijs Anneke Luijendijk Anita Middel Marcia Schouten Saskia Tromp-Lantman Cora Verhoeven Mascha Verhulst Noordhoff Uitgevers 248712.indb 1 08/11/12 7:11 AM Ontwerp binnenwerk: Aly Pepping, Thesinge Ontwerp omslag: Astrid van der Neut, Rotterdam Illustraties binnenwerk: Yvonne Windhorst-Maaskant, Alphen a/d Rijn: alle spellingplaatjes Foto’s binnenwerk: Shutterstock, New York, USA: kopieerblad 18 en 31 © 2012 Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl). Eerste uitgave, 2012 SISO 475.22 248712 248712.indb 2 08/11/12 7:11 AM Inhoud Klik op het kopieerbladnummer om naar het kopieerblad te gaan. Klik op het kopieerbladnummer op de pagina om terug te keren. categorie kopieerblad molen 1, 2 mollen 1, 2 geit 5 gladheid 6 majesteit 7 specht 8 lachen 9 pauw 10 houten 13, 14 rugby 17, 18 bloemenvaas 21, 22 liniaal 25, 26 alle/allen 27 ruïne 30, 31 auto-ongeluk 34, 35 knieën (uitbreiding) 38, 47 auto’s 39, 46 tv 42, 43 stripboek 51 W3 12 W4 12 W5 3, 4, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45, © Noordhoff Uitgevers bv 48, 49, 50 De kopieerbladen met antwoorden staan op bladzijde 55-106. Spelling op maat 8 248712.indb 3 08/11/12 7:11 AM Kopieerblad 1 Naam molen mollen 1 Schrijf de woorden in de goede rij. kippenvel rekensommen overwinnen fazant collectie hoffelijkheid tekenfiguur publiciteit assistent regisseur arrogant gifkikker ademhalen tomatensaus solliciteren annuleren vrijwillig avo

Recently converted files (publicly available):